تاثیر تاریخ انتقال نشا برروی عملکرد بذر و خصوصیات کیفی بذر کاهو پیچ اهوازی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,393

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_624

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

این ازمایش به منظور بررسی تاثیر تاریخهای مختلف انتقال نشا کاهو پیچ اهوازی برروی خصوصیات کمی و کیفی بذر همچنین ارزیابی دوره خواب بذر در شرایط مزرعه و ازمایشگاه انجام گرفت. خزانه گیری از بذور به صورتی انجام شد. که برای هر تاریخ انتقال نشان گیاهچه های چهار برگی برای انتقال به زمین اصلی موجود باشد نشاها در 5 تاریخ 15 و 30 مهرماه، 15 و 30 آبان ماه و 15 آذر ماه به زمین اصلی در مزرعه و بصورت بلوکهای کامل تصادفید ر چهار تکرار منتقل شدند پس از بذر گیری عملکرد و وزن هزار دانه بذر یاد داشت برداری شد. خصوصیات کیفی بذر حاصل از تاریخ انتقال نشاهای مختلف شامل درصد، سرعت، یکنواختی، میانگین زمانی جوانه زنی و وزن تر و خشک گیاهچه دقیقا پس از زمان برداشت تا زمان کاشت کاهوی سال اینده در مزرعه با فواصل یک ماه و بصورت ازمایش کرتهای یکبارخرد شده Split plot designدر قالب طرح آزمایشی کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت.

نویسندگان

مهرزاد طاوسی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز

لیلا بهبهانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز