تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و فاصله ردیف کاهو لاین امید بخش مقاوم به گرما و دو شاهد منطقه در خوزستان

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,576

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_623

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

تاریخ کاشت یکی از عوامل مهم در تولید محصولات کشاورزی و همچنین بهبود کیفیت محصولات می باشد جهت تعیین تاریخ کاشت و فاصله ردیف و تولید حداکثر محصول از نظر کمی و کیفی و مقایسه لاین امیدبخش مقاوم به گرما و طول روز بلند با شاهد و رقم معمول منطقه این تحقیق در یک ازمایش کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار طی دو سال زراعی 86-85 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز اجرا شد فاکتور اصلی تاریخ کاشت خزانه در سه سطح 6/30، 7/15 و 7/30 فاکتور فرعی فاصله ردیف در سطه سطح 30، 25 ، 20 سانتی متر و فاکتور فرعی تر ژنوتیپ در سه سطح لاین امیدبخش مقاوم به گرما، خالص سازی شده کاهوپیچ اهوازی و سوری در نظر گرفته شد.

نویسندگان

مهرزاد طاوسی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز