کاربرد کمپوست باغی به عنوان بستر در تولید نشاء سبزی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,453

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_621

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی کشت بدون خاک و محدودیت مقدار کافی مواد طبیعی به ویژه پیت در تهیه محیط کشت این چالش وجود دارد که همواره منابع مختلف اقتصادی و طبیعی جهت استفاده در محیط کشت وجود داشته باشد بدین منظور مقایسه کمپوست باغی با محیط کشت پیت ماس کیمیا محصول داخلی گروه تولیدی پردیس به منظور تولید نشا قوی و زودرس در بستر کشت نشا گوجه فرنگی و خیار از اهداف اصلی این پژوهش می باشد تیمارها عبارت ند از الف پیت ماس، ب کمپوست، پ 90% پیت+ 10% کمپوست ، ت 80% پیت + 20 % کمپوست ث 60% پیت + 40% کمپوست و ج 40% پیت + 60% کمپوست. براساس نتایج تجزیه واریانس اثر محیط کشت بر صفات ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته در سطح ازمون دانکن و در صفت وزن خشک ریشه در سطح 5% ازمون دانکن کاملا معنی دار بود.

نویسندگان

مرضیه قنبری جهرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

عبدالحسین ابوطالبی

استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم