ارزبابی میزان رضایتمندی از خدمات شهری ارائه شده به وسیله شهرداری ها در سطح نواحی شهری (نمونه موردی : شهر مراغه)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 687

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU06_0376

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

شهرداری ها از پرکارترین سازمانهای عمومی هستند، که بخش اعظمی از شهروندان بنا به دلایل گوناگونی در ارتباط با امور شهری خود به آنها مراجعه می نمایند و البته گاهی این گذر با عدم رضایت همراه بوده است. رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری، عامل اصلی بهبود مستمر در فرایند کارهایی است که در جهت افزایش کارایی و بهبود کیفیت مدیریت جامع شهری صورت می گیرد. مقاله حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی از خدمات شهری ارائه شده به وسیله شهرداری ها با روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی صورت گرفته است. که بدین منظور به تعداد 378 پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار سطح نواحی شهر مراغه توزیع گردید. و با بهره گیری از تحلیل واریانس یک راهه و تفاوت میانگین وضعیت نواحی مذکور به لحاظ شاخص محیط کالبدی فیزیکی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی و محیط زیست ارزیابی گردیده است. جهت نشان دادن الگوی توزیع متغیرهای مورد مطالعه از مدل نزدیکترین همسایه استفاده شد که در تمامی متغیرها با توجه به مدل، الگوی توزیع نسبتا0 خوشه ای است. نتایج تحقیق حاضر گویای این است که نواحی شهر مراغه در ابعاد مختلف رضایتمندی از خدمات شهرداریها متفاوت می باشد. در ادامه جهت پهنه بندی متغیرهای مورد مطالعه در سطح نواحی شهر مراغه با توجه به نتایج مطالعه میدانی از مدل درونیابی استفاده شد که نواحی مرکزی شهر مراغه ناحیه 3 و 7 به غیر از ناحیه 2 از رضایتمندی بیشتری و مناسب تری برخوردار هستند، در حالی که نواحی پیرامونی از وضعیت نامناسبی برخوردارند.

نویسندگان

حسین حاتمی نژاد

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

رباب ملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران