اثر قندهای مختلف بر تولید گیاهان هاپلویید توده های بومی پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,234

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_537

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی انواع قند ساکارز، گلوکز و فروکتور بر القای هاپلوئیدی نه توده پیاز ایرانی از طریق کشت گل کامل در محیط درون شیشه ای انجام گرفت و صفاتی مانند رویان زایی، گیاه ، بقای گیاه شیشه ای شدن گلها و زمان لازم جهت ظهور رویان ارزیابی شدند در این آزمایش از مجموع 4758 گل کشت شده در محیط کشتهای مختلف 64 رویان 1/34% تولید شد. بیشترین و کمترین درصد رویان زایی به ترتیب در محیط کشتهایدارای گلوکز و فروکتوز بدست آمد توده اقلید فارس با میانگین 2/32 درصد رویان زایی و توده طارم زنجام با میانگین 0/02 درصد رویان زایی به ترتیب بیشترین و کمترین واکنش به ماده زایی در محیط درون شیشه ای نشان دادند. بیشترین رویان زایی مربوط به توده سفید نیشابور در محیط کشت دارای گلوکز با میانگین 5/06 درصد و توده اقلید فارس در محیط کشت دارای ساکارز با میانگین 4/51 درصد بود.

نویسندگان

نصراله سوری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان

محمدرضا حسندخت

استادیار گروه باغبانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

غلامعلی پیوست

دانشیار گروه باغبانی