بررسی ذخایر ژنتیکی کدو خورشی cucurbita pepo در کلکسیون بانک ژن ملی گیاهی ایران

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,135

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_527

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

به منظور بررسی کلکسیون انواع کدو 468 نمونه جمع آوری شده در بانک ژن گیاهی ملی ایران در سال 1386 درمزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشت و صفات آنها به صورت مشاهده ای یاداشت و پس از ارزیابی صفات انواع کدو تنبل و حلوایی بر اساس اندازه، شکل میوه و سختی پوست و شکل دم از آنها جدا و بقیه آنها 287 مورد به عنوان کدو خورشی بر حسب نسبت طول به عرض میوه به چهار گروه تفکیک شدند . به منظور مقایسه روابط صفات آنها آماره های میانگین، کمینه، بیشینه و تجزیه به عامل ها توسط برنامه SPSS صورت گرفت.نتایج نشان داد انواع کدو خورشی گرد نسبت به انوا ع بلند تر دارای میانگین داغ سر، طول دم، قطر گوشت، سختی گوشت و درصد قند بیشتری می باشند . تجزیه به عامل ها در عامل اول نشان داد که صفات مستقل در گروه اول (گرد)، : شکل سر، شکل مقطع دم و میانگین داغ س ر در گروه دوم ،صفات قطر گوشت و طول دم در گروه سوم، صفات مقطع دم، درصد قند و طول میوه و در گروه چهارم صفات شکل دم، رنگ گوشت و قاچ میوه قرار گرفته اند

کلیدواژه ها:

کدو خورشی ، بانک ژن ملی گیاهی ایران ، ذخایر ژنتیکی

نویسندگان

جهانگیر عباسی کوهپایگانی

کرج موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر