بررسی و مطالعه اثرات دور آبیاری برروی خصوصیات رویشی ژنوتیپهای برتر بومی زیتون استان کرمانشاه در شرایط مزرعه

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 912

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_463

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

به منظور گزینش ژنوتیپهای مقاوم یا متحمل به تنش خشکی 7 ژنوتیپ بومی زیتون به نامهای Bn3 Ps1 GW Dd1 D1، Ds17,Bn6 در ازمایش کرت خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 ترکار تحت 3 رژیم آبیاری 6 ، 9 و 12 روزه در شرایط مزرعه در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو قرار گرفتند. تیمار 6 روزه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد به منظور تعیین پاسخ ژنوتیپ ها به تنش خشکی صفات رویشی مانند ارتفاع نهالها، قطر تنها، تعداد برگ، وزن ترو خشک برگها شاخه ها و ریشه ثبت گردید. و عملیات آماری تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ Ds17 بیشترین مقدار قطر تنها و ژنوتیپ Dd1 کمترین قطر تنه را داشت. ژنوتیپ Bn3 بیشترین تعداد برگ و ژنوتیپ های Gw,Dd1,D1 کمترین تعداد برگ را داشتن و در یک کلاس قرار گرفتند.

نویسندگان

رحمت اله غلامی

اعضا هیئت عملی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه