ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

2009-7-18

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری مهر ماه امسال در زنجان برگزار می شود. دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، این کنفرانس را طی روزهای 15 و 16 مهر ماه 1388 و در محورهای تخصصی زیر برگزار می نماید:

  • مفاهیم و چارچوب‌های سرمایه فکری

  • شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری

  • سرمایه فکری و حقوق

  • سرمایه فکری و جامعه

  • سرمایه فکری و اقتصاد

  • سرمایه فکری و مدیریت

  • سرمایه فکری و کارآفرینی

محورهای کامل ارائه مقاله در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری:

مفاهیم و چارچوب‌های سرمایه فکری:
سرمایه‏ انسانی ♦ سرمایه ساختاری ♦ سرمایه بازار ♦ سرمایـه مـشتـری ♦ سرمـایـه عـلاقـه ‏داران ♦ بـرنـد و عـلائـم تجـاری ♦ سـرمایه سـازمانی ♦ سرمایـه فرآیندی ♦ سرمایـه نوآوری و نوپدید ♦ سرمـایـه اجتمـاعـی ♦ سرمـایـه ارتبـاطاتی ♦ سرمـایـه / دارائـی دانشـی و اطـلاعـاتـی ♦ مـالکیت فکـری ♦ رویـه‏هـای کسب و کـار ♦ پویایی سرمایه فکری ♦ مزایا و محدودیت کاربرد نظریـه سرمـایـه فکـری ♦ چیدمـان راهبردی ♦ نـظـام مـلـی نـوآوری

شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری:
شـنـاسـایـی دارائـی‏هـای نـامـشـهـود ♦ حسـابداری سـرمایه فـکـری و نـامـشـهـود ♦ ارزش‏گذاری سرمایه فکری ♦ سرمایه فکری و زنجیره ارزش ♦ سنجش و ارزیابی سرمایه فکری ♦ ارزیـابـی و سـنـجش دارایـی‏هـای دانـشـی ♦ ارزیابی و سنجش مالکیت فکـری ♦ سنجش برند ♦ تحلیل اثـر سرمـایـه فکـری بـر ارزش سهـام ♦ اظهارنامـه‏ مالی و اظهارنـامه سرمـایـه فکـری ♦ حسابداری سرمایـه انسانـی ♦ تحـلیل مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاکتـورهای سنـجش سرمایه فکری ♦ تحلیل مدل‏های سنجش مستقیم ♦ تـحلیـل مـدل‏هـای تـوصیـفـی سـنـجـش ♦ تحلیل مدل‏های سنجش مبتنی بر سرمایه بازار ♦ تـحلیـل مـدل‏هـای سنـجـش بـازده دارایی ♦ تـحلیـل مـدل‏هـای سنجـش کـارت امتیازی ♦ تـحـلیـل مـدل‏هـای سنـجـش تـجسـمـی ♦ تـحـلیـل مـدل‏های سنـجـش تـجـویـزی ♦ تـحـلیـل مدل‏های سنجش دارایی‏های دانشی ♦ روش‏هـای تنظیم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـایـه فـکـری و نـامـشـهـود

سرمایه فکری و حقوق:
حقوق مالکیت فکری ♦ بنیان حقوقی برندها و علائـم تجـاری ♦ تفاهم‏نامـه هـا و قـراردادهـا ♦ حـق اختـراع، ایـده، امتیـازات انـحصـاری ♦ قواعد همکاری بیـن سازمـانی ♦ مقـررات‏زدایی

سرمایه فکری و جامعه:
سرمایـه فکـری و هویـت ♦ یـادگیـری تجـربی ♦ یادگیری مشارکتی ♦ چارچوب‏های فنی اجتماعی ♦ مدیریـت اخـلاق و فرهنـگ ♦ جـامعه‏ی دانشی ♦ نگاشت، تجزیه و تحلیل و شناخت‏شناسی شبکه اجتماعی ♦ سرمایه فکری‏وفرهنگ‏های قومی و ملی ♦ سرمایه فکری و سیاست‏های مـلـی نـوپردازی

سرمایه فکری و اقتصاد:
احصای سرمایه فکری ملی، منطقه‏ای و شهری ♦ خصوصی‏سازی، آزادسازی و انحصار‏زدایی ♦ سرمایه فکری و بازار سهام ♦ اقتصاد دانشی ♦ سرمایه فکری فرامـرزی ♦ سرمایه فکری و اقتصاد جهـانی ♦ مدیریت مالی و سرمایه فکری

سرمایه فکری و مدیریت:
منابع و دارایی‏های نامشهود ♦ مدیریت برند ♦ ارتبـاطـات سـازمـانی و مـیـان سـازمـانـی ♦ معمـاری سـامـانه‏ مدیریت سرمایه فکـری ♦ رهیافت‏های جدید در مدیریت دانش ♦ مدیریت فنآوری ♦ دانش مشتری ♦ سازمان‏های یادگیـرنـده ♦ سـازوکارهای اشتراک و خلق دانش ♦ مدیریت سرمایه انسانی ♦ مدیریت نوآوری و مالکیت فکری ♦ مـدیـریـت هـمکـاری‏هـای بیـن سـازمـانی ♦ مهارت‏های مدیر، رهبر و مرشد در اداره دانش سازمانی ♦ مدیریت دانش میان فرهنگی

سرمایه فکری و کارآفرینی:
احصای سرمایه فکری دانشگاه‏ها مراکز تحقیقاتی، تولیدی، بهداشتی،ورزشی، فرهنگی، هنری و... ♦ سـرمـایـه فـکــری و ارزش‏ آفـریـنــی ♦ فلسفه کسب و کار با رهیـافت‏های سرمایه فکری ♦ مطالعات موردی سرمایه فکری و مدیریت دانش ♦ سـرمـایـه فـکـری و فـضـای مـجـازی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی