مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

سه شنبه، 7 خرداد، 1387
824 مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران که 17 الی 19 اردیبهشت 1387 در دانشگاه تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 6199 صفحه ارائه شده اند.

 

لازم به ذکر است که کلیه مقالات کنگره های مهندسی عمران از طریق بانک مقالات سیویلیکا قابل دسترس می باشد:

 

 

1. عوامل موثر در تغییر نتایج و خطاهای معمول در انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای در ایران
2. عوامل موثر بر حفاری انفجاری تونل با تاکید بر روش ابتکاری جایگزینی آنفو به جای دینامیت
3. عنوان : مطالعه آزمایشگاهی وعددی تقویت تیرهای مرکب بتن - فولاد توسط ورقهای CFRP
4. عملکرد طوقهای مربعی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل
5. عملکرد شمعهای فولادی H شکل در پلهای یکپارچه با کوله کوتاه تحت اثر تغییرات حرارتی
6. عملکرد سیستمهای کنترل نیمه فعال در حفاظت لرزه ای تجهیزات حساس با استفاده از الگوریتم سختی منفی
7. طرح بهینه سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم تقریب سازی تصادفی مبتنی بر آشفته سازی همزمان
8. طراحی، ساخت و بررسی خواص بتن حاوی بور ساخته شده با سنگدانه های بوردار طبیعی و مصنوعی برای استفاده در حفاظ پرتوهای نوترون
9. طراحی روسازی های آسفالتی با استفاده از نرم افزار Kenlayer بر اساس رفتار خطی و غیر خطی لایه های روسازی
10. طراحی بهینه تیرهای بتن پیشتنیده
11. طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد
12. طراحی و ساخت خاکریز بارگذاری جهت رانش نمک و احداث راه
13. طراحی و ساخت یک نفوذسنج جدید جهت اندازه گیری نفوذپذیری لاینرهای خاکی در تقابل با شیرابه زباله شهری
14. طراحی و بهره برداری بهینه از سد برقابی بختیاری با قوانین بهر ه برداری فازی
15. طول بهینه قوسهای پیوندی بر اساس معادله تغییرات ژرک
16. شبیه سازی عددی انتقال رسوب در شرایط غیر ماندگار با تغییرات سریع در یک میدان جریان دو بعدی قائم
17. شبیه سازی عددی الگوی جریان در قوس 90 درجه با استفاده از نرم افزار SSIIM
18. شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی - هیدرولیکی آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد
19. شبیه سازی عددی میدان جریان حاصل از برخورد امواج در مقابل یک موجشکن کیسونی قائم
20. شبیه سازی عددی میدان موج اطراف خط لوله فراساحل درنزدیکی بستر صلب
21. شبیه سازی رفتار دینامیکی بتن تحت بارگذاری ضربه ای
22. شبیه سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده
23. شبیه سازی جریان در مجاری تحت فشار و شبکه های آبرسانی درحالت ناماندگار
24. شبیه سازی تغییرات زمانی درجه حرارت خاک رسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
25. شبیه سازی اثر پیشروی آب شور بر تخلیه آلاینده ها در آبخوان ساحلی زیر حوضه تالار
26. شبیه سازی اندرکنش غیر خطی امواج در آبهای عمیق و کم عمق
27. شبیه سازی آزمایشگاهی امواج ضربه ای ناشی از رخداد لغزش دیواره در مخازن سده
28. شبیه سازی و بررسی برهم کنش مخازن سری ابوالعباس و جره با رویکرد سیستمی
29. شبیه سازی موج ناشی از شکست سد بکمک مدل های دو بعدی و یک بعدی - دو بعدی مطالعه موردی: شبیه سازی موج ناشی از شکست سد مارون
30. شبیه سازی کیفی مخزن سد از منظر لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: سد مخزنی پیغام چای کلیبر)
31. شاتکریت نسوز
32. شناسایی خاکهای رمبنده، مشکلات و راه حلهای مقابله با آنها (مطالعه موردی: خاک ساختگاه شهر کرمان)
33. شناسایی و طبقه بندی ریسک پرورژه های EPC و تعامل آنها با اهداف پروژه
34. شناسایی مشخصات ترک در المانهای قوس دار با استفاده از آنالیز موجک بسته ای Wavelet Packet
35. شناخت حمل و نقل روستایی و تحلیل مقدماتی عرضه و تقاضای آن مطالعه موردی روستاهای شهرستان اصفهان
36. شکل موثر دیواره در حوضچه های آرامش با پرش هیدرولیکی
37. سبوس برنج، جاذب طبیعی مناسب برای حذف کروم (VI) از آب آشامیدنی
38. ساماندهی رودخانه زهره در محل آبگیر شهید رجایی امیدیه
39. سامانه فرماندهی حادثه به منظور مدیریت شبکه حمل و نقل جاده ای
40. زمانبندی بهینه جرثقیل های اسکله بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
41. رسم منحنی های M-P برای ستون های تقویت شده با نبشی با استفاده از محصور شدگی فعال
42. ریز مدلسازی رفتار دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار لرزه ای خارج صفحه
43. روشی برای ارزیابی وضعیت ایمنی در شبکه معابر بین شهری
44. روشی برای مدل سازی دیوارهای برشی آجری با استفاده از نرم افزار Ansys
45. روشی نوین برای سرشکنی پیمایش و پیاده سازی مسیر دراحداث راهه
46. روشهای تصمیم گیری چند هدفی : شبیه سازی برای مقایسه روشهای انتخاب
47. روشهای کاهش مقدار مصرف پیک آب در شبکه های آبرسانی شهری
48. روش ساده احتمالاتی مونت کارلو در تحلیل پایداری شیبها جهت آنالیز حساسیت از طریق تعیین ضریب تغییرات پارامتره
49. روش ریلی - ریتز برای حل غیر خطی ورق چهار ضلعی ضخیم با شرایط مرزی دلخواه
50. روش اجزاء محدود احتمالاتی برای پوسته های دوار
51. روش انتگرالگیری مستقیم زمانی با شتاب مرتبه دوم برای مسائل دینامیک سازه
52. رفتار سیستم های میراگر مایع هماهنگ شده سه بعدی تحت اثر تحریکات دو بعدی با استفاده از روش اجزاء محدود
53. رفتار دینامیکی غیر خطی قابهای فولادی برون محوری تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل
54. رفتار خاک دریایی غیر اشباع دارای هیدرات گاز
55. رفتار تیر ورقهای با سخت کننده دلتا تحت بارهای متمرکز با خروج از مرکزیت
56. رفتار بار تغییر مکان جانبی در سازه های با رفتار برشی
57. رفتار وصله در ستونهای بتنی تحت بارگذاری رفت و برگشتی
58. رفتار لرزهای ستونهای جدارنازک فولادی ساخته شده از ورق موجدار
59. رفتار لرزه ای قابهای 1 الی 5 طبقه مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه ه
60. درآمدی بر بازنگری طرح های راه سازی با رویکرد حفظ تنوع زیستی مطالعه موردی: مجموعه تحت حفاظت توران
61. خصوصیات گرداب در بالادست دریچه ی کشویی درکانال های مستطیلی همگر
62. حساسیت سنجی فرمولهای برآورد انتقال رسوبات غیر چسبنده
63. حمل ونقل هوایی کم هزینه
64. حل تحلیلی مساله ارتعاش آزاد تیر ترک خورده تیموشنکو
65. حل نیمه تحلیلی مسائل تیرهای لایه ای و صفحات لایه ای با استفاده از توابع اساسی هموار با شرایط مرزی دلخواه
66. حل مساله بهره برداری بهینه از مخزن برقابی سد دز با استفاده از الگوریتم مورچه بیشینه - کمینه
67. جایگاه استفاده از روشهای آرایه ای میکروترمورها در مطالعات ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای
68. تغییرات pH و اثر آن بر حذف فنل از آبهای آلوده به کمک جاذبهای کربنی
69. تغییر شکل رس مسلح به علت رطوبت و خشکی
70. تعیین ضریب تراوایی بتن با استفاده از سلول استوانه ای ویژه
71. تعیین ضریب مدلسازی عددی رودخانه ها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی Shuffled
72. تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب (چسبنده و غیر چسبنده) از مجاری تحت فشار با استفاده از موج پائین دست
73. تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده مخزن سد دز
74. تعیین رابطه ریاضی بین توسعه حمل و نقل و رشد اقتصادی در کشور
75. تعیین روابط تحلیلی ظرفیت باربری جانبی دیوارها در ساختمانهای با مصالح بنایی غیر مسلح
76. تعیین رفتار کمانشی و منحنی های طراحی اعضای فشاری با استفاده از شبکه عصبی
77. تعیین درصد بهینه آهک و رس در ستون های سنگی از نوع شفته اهکی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و شبکه عصیی مصنوعی
78. تعیین در صد بهینه و خواص مکانیکی بتن ساخته شده با پومیس سربیشه
79. تعیین خصوصیات تحکیم ثانویه خاکهای رسی در مقادیر مختلف فشار های موثر
80. تعیین تعداد بهینه طبقات بادبندی شده در سازه های لوله ای بادبندی بلند
81. تعیین تعداد و چیدمان بهینه میراگرهای ویسکوز در کنترل ارتعاشات لرزه ای ساختمانها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
82. تعیین تابع خسارت سیلاب در پائین دست سامانه سدهای سری بر اساس مشخصات هیدروگراف های سیلاب ورودی از حوزه بالادست
83. تعیین تابع چگالی طیفی توان زلزله با استفاده از داده های شتابنگاری ایران
84. تعیین تنش زیر پی نواری بر روی توده سنگی با درزه های موازی
85. تعیین پارامترهای شکست سدهای خاکی متوالی ملاصدرا و درودزن و روندیابی سیلاب ایجاد شده
86. تعیین پهنه های مناسب جهت تصفیه فاضلاب به کمک زمین با استفاده از سیستمهای اطّلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی دشت جمع آبرود )
87. تعیین محتملترین سطح گسیختگی در شیروانیهای خاکی سه بعدی در حالت شبه استاتیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
88. تعیین محل دقیق سطح آزاد نشت با استفاده از روش های اجزای مرزی
89. تعیین محل ترک در پل ها با استفاده از تبدیل ویولت
90. تعیین مناسب ترین شکل دیوار برشی در سازه های قاب - دیوار متقارن جهت کاهش تغییر شکل های سازه های بلند
91. تعیین لایه های کم سرعت در ساختگاه دکل حفاری هندیجان
92. تصحیح المان محدود رابطه ی مقاومت کششی برزیلی بتن
93. تصفیه شیرابه محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از فرایند انعقاد - لخته سازی
94. تشکیل بانک جامع اطلاعات تصادفات گامی مؤثر به سوی کاهش حوادث رانندگی
95. ترمیم سازه پل بتن مسلح با استفاده از الیاف کربن به همراه آزمایشات استاتیکی و دینامیکی قبل و بعداز مقاوم سازی
96. تدوین ساختار سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری مدیریت پایدار منابع آب در مناطق شهری
97. تخمین عددی سرعت رسوبات معلق عمود بر ساحل تحت تاثیر پدیده جزر و مد
98. تخمین سریع ضریب الاستیسیته بستر با استفاده از افت وخیز دستگاه FWD
99. تخمین برخی خواص بتن های با مقاومت بالا (HSC) ، با استفاده از تکنیک پالس فراصوت
100. تخمین پارامتر های مقاومت برشی خاکها با استفاده از تحلیل منطق فازی
101. تحلیل غیرارتجاعی قابهای با جان سوراخ شده به کمک اجزاء مرکب برشی - خمشی VM
102. تحلیل عددی سه بعدی الگوی جریان در اطراف آبشکن مستغرق و غیر مستغرق
103. تحلیل عددی جریان ناشی از برخورد موج به دیواره در درون درزه های آن به کمک تئوری فشار ضربه ای
104. تحلیل عددی آسیب پذیری نوعی از ساختمانهای متداول خشتی - گلی ایران در برابر بارهای لرزه ای
105. تحلیل عددی پاسخ شمعهای تحت بارگذاری جانبی در خاکهای با رفتار الاستو - پلاستیک
106. تحلیل عددی نشست بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر 7+800
107. تحلیل عددی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر خطوط لوله فراساحلی تحت اثر امواج
108. تحلیل عملکرد لرزه ای سازه های فولادی دارای اتصال خورجینی بهروش طیف ظرفیت
109. تحلیل شدت و مدت خشکسالی با استفاده از توابع مفصل
110. تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای خاکی به روش آنالیز حدی مرز بالا با فرض بلوکهای لایهای
111. تحلیل سه بعدی فشار پایداری جبهه تونل در ماشینهای EPM TBM مطالعه موردی: تونل های دوقلوی متروی شیراز
112. تحلیل رفتار دینامیکی گروه شمع واقع در محیط های همسان جانبی با استفاده از روش ترکیبی Radiation Discsو Finite Elements
113. تحلیل رفتار تابع زمان تونلها با استفاده از مدل تحلیلی غیرخطی
114. تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب فشار آب هیدردینامیکی توسعه یافته در داخل ترکه
115. تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی با احتساب نوسانات سطحی مخزن
116. تحلیل دقت روشهای مختلف محاسبه ی بار رسوب در مخازن سدها با استفاده از شبیه سازی عددی (مطالعه ی موردی : مخزن سد شهید عباسپور
117. تحلیل حساسیت توابع محرک مدل شبکه عصبی مصنوعی در تخمین غلظت رسوبات معلق
118. تحلیل حساسیت پایداری سدهای خاکی همگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
119. تحلیل توزیع فراوانی دبیهای حداکثر رودخانهای با استفاده از روش گشتاورهای خطی ( مطالعه موردی : رودخانههای استان آذربایجانشرقی )
120. تحلیل توزیع فراوانی خشکسالی با استفاده از شاخص درصد از میانگین بارش ( مطالعة موردی : استان کرمانشاه )
121. تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده مدی بر سازه های نامنظم در پلان
122. تحلیل استاتیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته رسی سد
123. تحلیل اجزاء محدود سه بعدی قطعه نیمه دیسک با ترک لبه ای تحت بارگذاری خمشی
124. تحلیل اجزای محدود روش چتری در تونل سازی
125. تحلیل ایمنی جاده های برون شهری با استفاده از سامانه های عصبی - فازی
126. تحلیل اندرکنش سنگدوزهای تزریقی شعاعی غیرفعال و توده سنگ در تونلها و ارائه مدل تحلیلی
127. تحلیل پرده جدارهای حائل بتنی با توجه به شرایط مهارهای عرضی
128. تحلیل پدیدة ضربة قوچ در خطوط انتقال آب با استفاده از روش خطوط مشخصة ضمنی
129. تحلیل پایداری شیب های خاکی غیر اشباع تحت بارندگی (رانش زمین)
130. تحلیل پایداری شیب منطقه بهرام بیگی یاسوج
131. تحلیل نشست سد شهرچای ارومیه در دوره های ساخت و بهره برداری
132. تحلیل مسائل ناپیوسته به روش بدون المان نقاط محدود
133. تحلیل مخازن بتنی هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال تحت اثر زلزله
134. تحلیل لرزه ای دیوارهای میخکوبی شده و بررسی اثر مشخصات هندسی میخها و پارامترهای خاک بر پایداری آنه
135. تاثیر عمق پایاب بر حداکثر عمق حفره آبشستگی ایجاد شده توسط جتهای دیواره ای
136. تاثیر صفحه مستغرق بر روی خصوصیات جریان در کانال های مرکب
137. تاثیر سیستم محصورکنندگی داخلی و خارجی (FRP) روی عملکرد اعضای بتنی فشاری
138. تاثیر اصلاح فیزیکی خاکهای بستر شهر تبریز با فوم جهت بهینه کردن حفاری های مکانیزه مترو
139. تاثیر اتصال نیمه صلب بر عکس العملهای انتهایی و ماتریس سختی تیر و ضریب طول موثر ستون
140. تاثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر شکل پذیری مورد نیاز سازه های بتن آرمه
141. تاثیر الیاف پلی پروپیلن روی میزان جذب انرژی بتن الیافی
142. تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت بتن سبک حاوی EPS
143. تاثیر پوشش گیاهی غیر مستغرق در آبگذری رودخانه ه
144. تاثیر ژئوگرید در بر گرفته شده با ماسه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مسلح
145. تاثیر نسبت لاغری جان تیرورقهای تحت اثربارگسترده خطی یکنواخت، درکاهش ظرفیت برشی نهایی ،تحت اثر بروز ترک در جوش بال به جان آنه
146. تاثیر مسلح کننده ژئوتکستایل در رفتار خاکریز احداث شده روی بستر سست – مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری ارومیه - تبریز
147. تاثیر محتوای فرکانسی زلزله های نزدیک گسل بر پاسخ ارتجاعی سازه ه
148. تاثیر مواد پر کننده بر رفتار میراگر فلزی آکاردئونی
149. تاثیر مقید سازی یون کلرید در بتن بر کاهش احتمال خوردگی آرماتور در سازه های بتن آرمه در محیط های دریایی
150. تاثیر کیفیت میان لایه روسازی انعطاف پذیر بر روی طول عمر سازه روسازی
151. تاثیر فاصله نصب آبپایه قطاعی بر روی حجم و عمق آب شستگی در پایین دست پایه پل با مقطع دایره ای شکل
152. تئوری مکانیزم های شکست و کاربرد آن در محیط های متخلخل چند فازه
153. تئوری قابلیت اعتماد با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
154. تأثیرسیمان و آهک بر خواص مخلوطهای آسفالت بازیافتی به روش سرد با استفاده از امولسیون قیر
155. تأثیر روش تخمین تنش های برجا در نتایج تحلیل پایداری تونل به روش عددی
156. تأثیر روانگرایی بر پاسخ لرزه ای گروه شمع
157. تأثیر دانه بندی، تعداد ضربات تراکم و درصد قیر بر مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوطهای آسفالت کف قیر
158. تأثیر تسلیح لایه ای خاک بر ظرفیت باربری پی های نواری مجاور یکدیگر
159. تأثیر تراکم پوشش گیاهی شاخه ای بر سرعت برشی جریان رودخانه ای
160. تأثیر استفاده از ماسه روان بر خواص تغییر شکل دائم روسازیهای آسفالتی
161. تأثیر قیود کیفی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب
162. توسعه روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته برای مسایل مکانیکی جامدات
163. توسعه روابط شیب - افت و استفاده از انها جهت بدست آوردن ضریب طول موثر و بار بحرانی در قابهای متشکل از اعضای با مقطع متغیر
164. توسعه نرم افزار شبیه ساز تایپ تست برج های انتقال نیرو بر اساس تئوری قابلیت اعتماد سازه ه
165. توسعه نرم افزار NASIR جهت مدلسازی اثر توزیع هوای وارد شده از هواده تنداب
166. تولید بتن سبک با سنگدانه های مختلف و کاربرد آن در سازه
167. تولید بهینه خاکستر پوسته برنج و بررسی اثر بتن های ساخته شده با این خاکستر در پدیده واکنش قلیائی
168. تمهیدات تکمیلی جهت حفظ پایداری و کنترل جابجایی افقی سازه فوقانی در ساختمانهای جداسازی شده توسط پی شناور
169. بستر و حریم رودخانه های شهری (قوانین موجود، شرایط فعلی، مشکلات و راه حلی ها) (مطالعه موردی)
170. بررسی عددی ساختار کاویتاسیون و اثر آن بر روی سرریزه
171. بررسی عددی رفتار آرایش بحرانی مربوط به خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریان
172. بررسی عددی تأثیرسرعت احداث سدهای خاکی بر پایداری شیبهای آنه
173. بررسی عددی احتمال کاویتاسیون در انواع سرریزهای پلکانی ساده، لبه دار و شیب دار
174. بررسی عددی الگوی جریان در اطراف پایه های پل استوانه ای به کمک مدل FLUENT
175. بررسی عددی الگوی جریان و آبشستگی در اطراف گروه شمع
176. بررسی عددی پاسخ دینامیکی خاکهای رسی
177. بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار ضربه ای پانل های بتنی ساخته شده با تکنیک حریره بتن الیافی ( SIFCON )
178. بررسی عددی هیدرولیک جریان در آبگیرهای جانبی رودخانه ای به کمک نرم افزار FLUENT
179. بررسی عوامل مؤثر بر ایمنی در کارگاههای ساختمانی ایران
180. بررسی عوامل موثر بر تصادفات عابرین پیاده با استفاده از نرم افزار Eviews5
181. بررسی عوامل موثر بر ناپایداری شیروانی های منطقه سوادکوه
182. بررسی عملکرد سازه های قاب فولادی با دیوار برشی بتنی توسط دستورالعمل FEMA
183. بررسی عملکرد بادبندهای هم مرکز با لقی اولیه در قابهای خمشی
184. بررسی عملکرد اتصال در سقف های پیش ساخته مرکب
185. بررسی عملکرد لرزهای مخازن هوایی بتنی با پایه های استوانهای و قاب خمشی
186. بررسی عملکرد لرزه ای سد خاکی با پوسته رس مسلح
187. بررسی عملکرد لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت اثر پدیده انتشار امواج بدنه ای زلزله
188. بررسی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی ساده با بادبندهای برون محور
189. بررسی عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه های غیر همکف
190. بررسی علل کاهش عمر رویه های آسفالتی روکشها در مناطق گرمسیر
191. بررسی ظرفیت باربری شالوده نواری بر روی دامنه شیب دار با استفاده از روش های عددی و کلاسیک
192. بررسی ظرفیت باربری شمع در خاک لایه ای متشکل از روانگرا و غیر روانگر
193. بررسی ظرفیت باربری خاک ماسه ای لای دار مسلح شده با برگ خرم
194. بررسی ضریب رفتارساختمانهای بتنی مسلح در تحلیل لرزه ای
195. بررسی ضریب رفتار سازههای فولادی با سیستم مهاربندی خرپای متناوب (Straggered Truss System)
196. بررسی ضریب جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از مدل عددی FLUENT
197. بررسی سرعت نشت و پتانسیل گرفتگی فیلترهای ژئوتکستایلی مورد استفاده در کانالهای آبیاری
198. بررسی سیستم کابلی برای مقام سازی ساختمانهای بتنی و بهینه سازی فرم کابل
199. بررسی سه بعدی پارامترهای لرزه ای مخازن بتنی مدفون
200. بررسی رابطه استانداردهای خودروهای مدارس با استرس والدین دانش آموزان ابتدایی شهر تهران در سال 85
201. بررسی روشهای غیرمخرب و نیمه مخرب در ارزیابی مقاومت بتن
202. بررسی روشهای اندازه گیری مقاومت لغزندگی رویه راه و نحوه ارزیابی آن در سطح جاده
203.

اخبار مرتبط با و ژورنالها