معرفی روابط عمومی های برتر دانشگاهی و علمی کشور به صورت ماهانه

دوشنبه، 6 اسفند، 1397
معرفی روابط عمومی های برتر دانشگاهی و علمی کشور به صورت ماهانه

روابط عمومی های برتر دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشگاههای کشور به صورت ماهانه در پایگاه اخبار علمی  اعلام می شود. 

«اخبار علمی» یک پایگاه تخصصی پویش اخبار علمی کشور است که به صورت خودکار هر آنچه در اکوسیستم علمی ایران اتفاق می افتد را رصد، دسته بندی و در اختیار شما قرار میدهد. چرخه اخبار علمی کشور از دانشگاهها آغاز؛ و در مسیر انجمنهای علمی، ژورنالها، کنفرانسها قرار میگیرد و در نهایت در خبرگزاریها تکمیل می شود. اخبار کلیه دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراکز تحقیقاتی، وبسایت انجمنهای علمی، ژورنالهای تخصصی کشور و کنفرانسها رصد شده و جزئی ترین رویداد در فضای علمی کشور در وبسایت "اخبار علمی" مستند می شود.

رتبه بندی روابط عمومی های علمی و دانشگاهی بر اساس تعداد اخبار پوشش داده شده توسط هر مرکز به صورت کلی و در دسته بندی انواع مراکز علمی استخراج و ارائه می شوند.

? https://akhbarelmi.ir/rank