ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

همایش بهره بردای از کارون و زاینده رود

2006-10-5

مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود در بانک مقالات قرار گرفت

 

256 مقاله مربوط به اولبن همایش منطقه ای بهره برداری از منابع حوضه های کارون و زاینده رود، که چهاردهم و پانزدهم شهریور ماه 1385 در دانشگاه شهرکرد برگزار گردیده بود، با همکاری دبیرخانه این همایش، در بانک مقالات درج گردید. این مقالات مشتمل بر 2032 صفحه مقاله هستند.

مقالات این همایش به سه صورت شفاهی، پوستر و چاپی منتشر گردیده است که موارد فوق در صفحه مربوط به هر یک از مقالات نوشته شده است. قطعنامه همایش قبلا در سیویلیکا منشر شده بود.

1. ﺫخیره سازﻯ و جمع آوری آبهاﻯ زیرسطحی با احداث سدهای زیرزمینی
2. Mapping of Natural Hazards for Agricultural Development in Mond  Region Using RS and GIS
3. Simulation of biological measures to reduce runoff and erosin from nothern Karoon river watershed, Iran, using EUROSEM
4. فرسایش خاک در حوضه آبخیز کوثر و اقدامات لازم برای کنترل رسوبگذاری حاصل از آن در مخزن سد دز 
5. قابلیت اطلاعات ماهواره‌ای و سیستمهای اطلاعات جغرافیائی برای پایش  مدیریت آبیاری و زهکشی دشتها 
6. کیفیت آب سرشاخه های کارون و نقش واهمیت آن درتعدیل شوری رودخانه هاومسیل های شورطبیعی حوزه میانی
7. کالیبراسیون روش دیکن در برآورد سیلاب حداکثر در حوضه فاقد آمار خوزستان
8. کارکرد پوشش گیاهی در فرایند نفوذ منابع آب و کنترل بحران های سیل و خشکسالی 
9. کاربرد GIS و RS در تحلیل سیلاب رودخانه های دز و کارون
10. کاربرد نرم افزار HEC5Q در پیش بینی تغییرات کیفیت آب در مخازن سدها( بررسی موردی سد چراغ ویس)
11. کاربرد گراف خطی (LGT) در آنالیز شبکه های توزیع آب
12. کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در مدل هیدرولوژیکی HEC-HEC-1 وHMS  برای پیش بینی رواناب حوضه
13. کاشت گندمیان علوفه ای به منظور حفاظت خاک ارتفاهات مشرف به رودخانه زاینده رود
14. لزوم تغییر نگرش در مدیریت آبخیزداری کشور با توجه به نقش آن در بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب و خاک 
15. مقایسه کیفیت رودخانه زاینده‌رود در حد فاصل ایستگاه‌های پل‌کله و لنج
16. مقایسه کاربری دیمزار و مرتع فقیر در تولید رواناب و رسوب در فصل زمستان
17. مقایسه دو روش رگرسیون خطی چند متغیره و خودهمبستگی در بازسازی داده های دبی ماهانه ( مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری اهواز)
18. مقایسه روشهای تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل Penman و FAO و Thornthwait در منطقه شمال خوزستان
19. مقایسه عملکرد بادام به فندق تحت شرایط کمبود آب با توجه به پارامترهای اکوفیزلوژیکی
20. منابع آب و مصارف آب حوزه آبریز دز و کارون و اثرات اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در بهینه سازی مصرف آب
21. محاسبه بیلان منابع آب زیر زمینی دشت قلعه تل
22. محاسبه بار آلودگی ورودی به رودخانه تمبی
23. مدل نمودن تبخیر و تعرق با استفاده از نرم افزار jandel و مقایسه آن با سایر روشها ( مطالعه موردی در مناطق باجگاه و کوشکک در شیراز
24. مدل هیدرولوژیکی رواناب سطحی به روش کلارک
25. مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سیستم بک مخزنی چند منظوره زاینده رود
26. مدل بندی سیلابهای حوضه مارون-جراحی به منظور طراحی سازه های هیدرولیکی
27. مدل‌بندی سیلابهای حوضة بالادست کرخه ، بمنظور طراحی سازه های هیدرولیکی
28. مدلسازی سری زمانی شاخص SPI شهرکرد
29. مدیریت استفاده از زه آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در جهت بهینه سازی مصرف آب
30. مدیریت خاکها در راستای افزایش کارآیی مصرف آب
31. مسائل و مشکلات رودخانه های مرزی در ایران و راه حلهای پیشنهادی  مطالعه موردی: رودخانه هیرمند
32. مطالعه موردی دو نوع سیل در استان کردستان و پیشنهاد بکارگیری الگوی موفق مدیریت سیل 21 مرداد1384 کردستان برای کاهش خسارات سیل
33. مطالعه آبهای زیرزمینی و بررسی در نست زمین دشت رفسنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور
34. مطالعه اثرات گنبد نمکی نازی بر آلوده سازی رودخانه بازفت (حوزه آبریز کارون علیا)
35. مطالعات ویژه توسعه منابع آب، از طریق مهار بخشی از جریانهای زیرزمینی خاص در استان چهارمحال و بختیاری
36. مطالعات ژئومورفولوژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبخیز گرگک حوضه آبخیز کارون شمالی استان چهارمحال و بختیاری
37. معرفی پروژه تغذیه مصنوعی دشت قلعه تل و بررسی تأثیر آن بر تقویت آبخوان دشت مذکور
38. معرفی روش ساده ای برای ذخیره نزولات آسمانی و جلوگیری از فرسایش خاک
39. معرفی شاخصهای خشکسالی و میزان تناسب آنها برای حوزه های آبریز مختلف
40. نقش کلیدی دیدگاه جامع‌گرایانه در تحقق سناریو همه برنده در طرحهای انتقال آب
41. نقش اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی آبخیزداری در کاهش و کنترل سیلابهای حوضه B2 ( سد زاینده رود)
42. نقش برف در رواناب رودخانه کارون بر اساس مدل مفهومی مخزنی
43. نقش تغذیه مصنوعی در بهره برداری بهینه از منابع آب
44. نقش سازه‌های باستانی بندمیزان و پل‌بندگرگر در تنظیم وکنترل جریان آب و سیلاب رودخانه گرگر
45. نگرش تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی در طراحی شبکه های آبیاری ( مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی رامهرمز)
46. نگرشی بر مدیریت منابع بازیافت آب و بهینه سازی  در حوضه های کارون و زاینده رود
47. چالش‌ها و فرصت‌های بکارگیری مدل‌های بهره‌برداری بهینه  از سیستم‌های منابع آب
48. چالشهای موجود در بهره برداری بهینه از حوضه آبی زاینده رود
49. نحوه برآورد و ارزیابی شاخص رودخانه ها و کاربرد آن در مدیریت این منابع ( مطالعه موردی: حوزه قره سو علیا- استان اردبیل)
50. نحوه بررسی و پیشنهاد پروژه های مرتبط با منابع آب از دیدگاه مدیریت جامع مطالعه موردی منطقه شرق استان خراسان رضوی
51. واسنجی مدل SCS در حوزه های آبخیز درجزین و خانمیرز
52. واسنجی روابط تجربی برای برآورد سیلاب حداکثر در زیر حوضه های آبریزمارون وزهره(دراستان خوزستان)
53. پهنه بندی نیاز آبی گندم مطالعه موردی شهرستان شهرکرد
54. پهنه بندی اطلاعات بارندگی با استفاده از روشهای آمارکلاسیک و زمین آمار و مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی
55. پهنه بندی خطر زمین لغزش در قسمت شمالی حوزه بافت با استفاده از روش نیلسن و GIS 
56. پیتینگ و کنتورفارو دو روش مکانیکی موثردر بهبود کمی و کیفی پوشش گیاهی و کنترل و بهره برداری بهینه از روان آب سطحی در حوضه های کارون و زاینده رود
57. پیش بینی وضعیت آب های زیرزمینی دشت شهرکرد با استفاده از مدل های سری های زمانی و بررسی راهکارهای بهبود
58. پیش بینی ارتفاع رسوب در پشت بدنه سد زاینده رود با استفاده از مدل کاهش سطح
59. پیش بینی جریان ورودی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل مفهومی mike-NAM ( مطالعه موردی: حوض ا... جوکنک)
60. پیش بینی جریان رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(مطالعه موردی:رودخانه کارون، ایستگاه پل شالو)
61. پیش بینی رفتاری مدل تهیه عکس العمل سیستم رودخانه در مورد بار تصادفی آلاینده ورودی- مطالعه موردی رودخانه کرخه
62. پیش بینی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری های زمانی(مطالعه موردی ایستگاه تبریز)
63. پیش بینی روزانه جریان ورودی به مخزن سد کارون 3 در زمان واقعی با استفاده از روش اتورگرسیو
64. پیش بینی ریسک سیلاب در یک حوضه آبریز با استفاده از مدلهای آماری (مطالعه موردی :  حوضه آبریز کارده)
65. پارامترهای اساسی در طراحی سازه های آبگیری از رودخانه ها در مناطق کوهستانی
66. پتانسیل یابی اراضی مناسب جهت انجام آبیاری تحت فشار بوسیله نرم افزار Arc Veiw
67. پتانسیل  نیاز آبی بخش کشاورزی در استان  چهارمحال و بختیاری و چشم انداز آینده و توسعه
68. آبخیزداری گامی مؤثر در مدیریت حوضه های آبخیز و منابع آب کارون 
69. آشنایی با شاخصهای خشکسالی و معایب آنه
70. افزایش راندمان آب آبیاری با استفاده از مالچ(خاکپوش ) پلی اتیلن در فاروها و بستر کشت طالبی
71. افزایش ظرفیت ذخیره آب در خاک با استفاده از مواد ابر جاذب رطوبت در حوضه زاینده رود
72. امکان سنجی تغذیه مصنوعی سفره­ آب زیرزمینی دشت پیون در شرق استان خوزستان
73. امکان سنجی راه اندازی بازار آب در طرحهای در دست بهره برداری انتقال آب از حوضه کارون به حوضه های مجاور
74. انتقال مدیریت شبکه های آبیاری به بهره برداران ،استلزامی در بهره برداری بهینه از منابع آب کشاورزی
75. انتخاب گونه های مقاوم به خشکی بعنوان راه حلی برای مقابله با بحران کم آبی در اصفهان
76. اندازه گیری و محاسبه باربستر توسط دستگاه هلی اسمیت در بالا دست سد زاینده رود 
77. ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات رودخانه ها و مسیل های استان اصفهان با تأکید بر حوزه های زاینده رود و کارون شمالی
78. اثر تغییر کاربری و چرای مفرط بر تولید رواناب و رسوب و هدر رفت فسفر با استفاده از باران ساز در زیر حوزه سولگان
79. اثرات کم آبیاری و کاربرد سطوح مصرف کود بر اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در سیستم کود- آبیاری در منطقه شهرکرد ( رابطه آب- کود- عملیات)
80. اثرات کم آبیاری بر اجزای عملکرد ذرت علوفه ای با سیستم آبیاری قطره ای - نواری در منطقه شهرکرد ( رابطه آب- عملکرد)
81. ارائه مدلی جهت محاسبه میزان نشت و راندمان انتقال کانالهای آبیاری
82. ارائه یک رابطه ریاضی جهت برآورد راندمان کانالها( مطالعه موردی در شبکه آبیاری و زهکشی شاوور)
83. ارزیابی قابلیت کاربرد آمار ماهیانه بارش ایستگاههای هواشناسی حوزه کارون جهت استفاده در محاسبه شاخص بارش استاندارد (SPI)
84. ارزیابی کیفی آب رودخانه کارون از لحاظ کشاورزی در بازه اهواز- خرمشهر
85. ارزیابی میزان تأثیر عملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب در حوزه های منگاوی و قلی کندی همدان
86. ارزیابی مدل AWBM در تعدادی از زیرحوزه های، حوزه آبخیز کارون
87. ارزیابی و مدیریت فرسایش خاک حوضه آبریز زاینده رود (گاوخونی)
88. ارزیابی و تحلیل معیارهای پایداری در مدیریت کیفی رودخانه‎
89. ارزیابی اقتصادی و اجتماعی عملکرد ایستگاههای پمپاژ احداثی در استان زنجان بمنظور تامین آب کشاورزی اراضی حاشیه رودخانه ه
90. ارزیابی اثر تشعشع در حداکثر عملکرد محصولات کشاورزی حوزه کارون و پهنه بندی کارایی مصرف آب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
91. ارزیابی بهینه منابع آب و خاک شرق استان چهارمحال بختیاری
92. ارزیابی بیلان کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشت اندیمشک
93. ارزیابی تأثیر کاربری اراضی در پایداری خاکدانه ها در آبخیز کارون شمالی 
94. ارزیابی تأثیر واکاری جوی و پشته بر یکنواختی توزیع آب در جویچه‌ها (مطالعه موردی: مزارع نیشکر واحد امیرکبیر - خوزستان)
95. ارزیابی روشهای نرم افزاری برآورد تبخیر و تعرق شاخص در منطقه استان چهارمحال و بختیاری
96. ارزیابی سناریوهای مدیریت تخصیص و تقاضای آب - مطالعه موردی حوزه کارون( شهرستان ایذه)
97. ارزیابی سیستمهای آبیاری فضای سبز شهر اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها(مطالعه موردی رفیوژهای اصفهان)
98. ارزیابی عملکرد خاکریزهای کنترل سیل در استان اصفهان
99. ارزیابی عملکرد سه نوع شبکه عصبی مصنوعی FFBP، RBF و RNN در تخمین میزان انتقال رسوب معلق در رودخانه زاینده رود
100. ارزیابی  روشهای تطویل آمار بارش سالانه با استفاده از نرم افزار Hydrogenerator

ادامه مقالات در: اولبن همایش منطقه ای بهره برداری از منابع حوضه های کارون و زاینده رود

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی