فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه

دوشنبه، 18 تیر، 1403
فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه روز جمعه، 10 اسفند، 1403 توسط موسسه آموزش عالی راه دانش بابل, مرکز علمی تقدیس در شهر بابل برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 28 تیر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

روانشناسی
علوم اجتماعی
علوم تربیتی
فلسفه
جمعیت شناسی
مددکاری اجتماعی
مشاوره
ادیان و عرفان
مطالعات زنان
معارف اسلامی
علوم قرآن و حدیث
مدیریت آموزشی آموزش عالی
برنامه ریزی درسی
تکنولوژی آموزشی
علوم ارتباطات
علوم شناختی

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)