فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی کاربردهای روانشناسی و علوم تربیتی در بحران اجتماعی کودکان و نوجوانان

چهارشنبه، 13 تیر، 1403
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی کاربردهای روانشناسی و علوم تربیتی در بحران اجتماعی کودکان و نوجوانان
اولین کنفرانس ملی کاربردهای روانشناسی و علوم تربیتی در بحران اجتماعی کودکان و نوجوانان روز پنجشنبه، 2 اسفند، 1403 توسط موسسه آموزش عالی راه دانش بابل در شهر بابل برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 21 تیر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش

روانشناسی
علوم اجتماعی
علوم تربیتی
فلسفه
جمعیت شناسی
مددکاری اجتماعی
مشاوره
ادیان و عرفان
مطالعات زنان
معارف اسلامی
علوم قرآن و حدیث
مدیریت آموزشی آموزش عالی
برنامه ریزی درسی
تکنولوژی آموزشی
علوم ارتباطات
علوم شناختی

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)