فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش

سه شنبه، 25 اردیبهشت، 1403
فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش
اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش روز جمعه، 11 خرداد، 1403 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 27 اردیبهشت ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:

سلامت:
۱) روان پزشکی، روانشناسی و علوم تربیتی
۲) پرستاری و مامایی
۳) علوم پایه و بالینی پزشکی
۴) علوم تغذیه و صنایع غذایی
۵) دندان پزشکی
۶) دارو سازی
۷) توانبخشی و پیراپزشکی
۸) طب ایرانی

بهداشت:
۱) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
۲) اپیدمیولوژی و آمار زیستی
۳) انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
۴) پاتوبیولوژی
۵) بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
۶) سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی
۷) سلامت در حوادث و بلایا
۸) مدیریت، استراتژی و اقتصاد سلامت
۹) مهندسی بهداشت حرفه ای
۱۰) علوم ورزشی و تربیت بدنی
۱۱) مهندسی بهداشت محیط
۱۲) ویروس شناسی پزشکی

آموزش:
۱) آموزش پزشکی
۲) اخلاق پزشکی
۳) تکنولوژی آموزشی
۴) یادگیری الکترونیکی
۵) مهارت های ارتباطی
۶) رهبری آموزشی
۷) برنامه ریزی درسی و آموزشی
۸) مشاوره و مددکاری در آموزش و پرورش
۹) فلسفه تربیتی در آموزش و پرورش
۱۰) اقتصاد آموزش، پرورش و درمان
۱۱) برنامه ریزی برای آموزش عالی
۱۲) جامعه شناسی آموزش و پرورش
۱۳) طراحی، معماری و مدیریت فضای آموزشی و درمانی
۱۴) فناوری نوین آموزشی
۱۵) بیوشیمی
۱۶) مهندسی پزشکی

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)

اخبار مرتبط با و ژورنالها