چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان

دوشنبه، 22 اسفند، 1401
چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان

چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان روز سه شنبه، 12 اردیبهشت، 1402 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بصورت مجازی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود تا پایان سال 1401 با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

شهرسازی و معماری دانش بنیان
توسعه شهری دانش بنیان و رقابت پذیری شهری
توسعه شهری دانش بنیان و برند سازی شهری
توسعه شهری دانش بنیان و رویداد مداری شهری

و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)