مقالات مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران، دوره 1، شماره 1 منتشر شد

دوشنبه، 24 بهمن، 1401
مقالات مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران، دوره 1، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران، دوره 1، شماره 1 که در سال 1400 منتشر شده بود با تعداد 12 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران (The Journal of Biodiversity and Animal Taxonomy) توسط دانشگاه رازی به صورت دوفصلی از سال 1400 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 1، شماره 1 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. مطالعه ی فون عقرب های حوزه ی اندیمشک (خوزستان)


2. بهینه سازی روش استخراج DNA از مقادیر کم بافت در بندپایان خشکی زی :مطالعه موردی در جورپایان خشکی زی.


3. مطالعه زیست شناسی و رفتار شناسی عقاب طلایی (Linnaeus,۱۷۵۸) (Aquila chrysaetos) در ارتفاعات استان لرستان


4. مدل سازی توزیع و اتصالات هسته های زیستگاهی خفاش دم موشی مسقطی Rhinopoma muscatellum Thomas, ۱۹۰۳ در ایران


5. صفات ریختی و تغییرات آن در جمعیت های قورباغه آبیPelophylax bedriagae (Camerano, ۱۸۸۲) در استان خوزستان


6. مطالعه کاریولوژی و توان تولیدمثلی جمعیت های گونه قورباغه آبی (Pelophylax bedriagae ) در نواحی شمالی و جنوبی استان خوزستان


7. یادداشتی در مورد تنوعات ریختی جمعیت های تیرمار بیابانی،(FORSKAL, ۱۷۷۵) Psammophis schokari در ایران


8. مدلسازی و ارزیابی زیستگاه مناسب و بالقوه توزیع پراکنش گذشته، حال و آینده زیر گونه Eumeces schneiderii princeps (Eichwald ۱۸۳۹) در ایران


9. مطالعه ساختار جمعیتی و دوریختی جنسی در وزغ لرستانی (Bufotes luristanicus, Schmidt, ۱۹۵۲)


10. بررسی مقدماتی فون خزندگان شرق استان لرستان


11. بررسی رشد و ویژگی های تولید مثلی جنس ماده ماهی Capoeta damascina در رودخانه سزار سپید دشت، استان


12. بررسی وضعیت تاکسونومیکی جمعیت سوسمار زاگرسی (Timon princeps) در اطراف لردگان، استان چهارمحال و بختیاری بر اساس ژن میتوکندریایی Cytb