مقالات فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک، دوره 3، شماره 3 منتشر شد

چهارشنبه، 19 بهمن، 1401
مقالات فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک، دوره 3، شماره 3 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک، دوره 3، شماره 3 که در سال 1402 منتشر شده بود با تعداد 4 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک (Modeling and Managing Water and Soil) توسط پژوهشکده مدیریت آب ،دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فصلی از سال 1400 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 3، شماره 3 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. تحلیل همدیدی بارش های فوق سنگین و تاثیر آن بر آبدهی اوج سیلاب های رودخانه دز (سیلاب سال های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۵)


2. برآورد تبخیر و تعرق واقعی و نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از الگوریتم سبال


3. تحلیل تغییرات رژیم جریان آب رودخانه ای با استفاده از شاخص های تغییرات هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)


4. تاثیر معدن کاری زغال سنگ بر انباشت سرب و روی و پراکنش مکانی آن ها در خاک سطحی منطقه کارمزد


5. تغییرات زمانی و مکانی خشک سالی هواشناسی و ارتباط آن با شاخص های دمایی و وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای در شهرستان مرودشت


6. کاربست رویکرد مشارکتی در شناسایی زیرآبخیزهای بحرانی از نظر پتانسیل تولید سیلاب در آبخیز چشمه کیله، استان مازندران


7. تاثیر کود آلی و سطوح نیتروژن بر برخی صفات رشدی گیاه در تناوب گندم - ذرت


8. ارزیابی راهکارهای تامین نیاز محیط زیستی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل شبیه سازی MODSIM و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)


9. پیش بینی مناسب ترین مناطق برای کاربری های جنگل داری، مرتع و کشاورزی با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE)


10. ارزیابی هوازدگی و مقاومت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در منطقه اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه


11. بررسی ارتباط میان خشک سالی کشاورزی و هواشناسی در شمال غرب ایران با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP)


12. روش جدید مبتنی بر تصاویر ماهواره لندست ۸ و سنجنده مادیس برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع ماهانه در دو اقلیم خشک و نیمه خشک


13. تاثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص بر بهرهوری اقتصادی الگوی کشت


14. تاثیر کود کمپوست گاوی غنی شده با ضایعات فلزی آهن و روی بر غلظت آهن و روی قابل جذب خاک های آهکی با بافت مختلف


15. ارزیابی خطر سیلاب در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه سناریو های مدیریتی با استفاده از مدل HEC-RAS


16. تاثیر عوامل مورفومتری در اولویت بندی سیل خیزی زیرحوزه های آبخیز شمال دشت بیرجند


17. اندازه گیری مستقیم و شبیه سازی اثر میزان سیلاب بر نرخ تغذیه به آبخوان در سامانه پخش سیلاب گربایگان


18. بررسی محتوای آب مجازی و شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات زراعی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت مغان، استان اردبیل)


19. بررسی توابع تولید آب مصرفی در تعیین عملکرد دو رقم هندوانه در تنش آبی


20. مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه گیری مزرعه ای