مقالات مجله روستا و توسعه پایدار فضا، دوره 2، شماره 3 منتشر شد

سه شنبه، 6 دی، 1401
مقالات مجله روستا و توسعه پایدار فضا، دوره 2، شماره 3 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله روستا و توسعه پایدار فضا، دوره 2، شماره 3 که در سال 1400 منتشر شده بود با تعداد 6 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله روستا و توسعه پایدار فضا (Village and sustainable development of space) توسط دانشگاه بیرجند به صورت فصلی از سال 1399 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 2، شماره 3 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. تحلیل مقایسه ای مهاجرت معکوس(شهری- روستایی) ایران در مقیاس استانی


2. تحلیل معیارهای موثر بر وضعیت آینده دانش بومی روستاییان در زیست پذیری مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای منطقه ۱۹ تهران)


3. اثرات اقتصادی_اجتماعی احداث پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر توسعه پایدار نواحی روستایی


4. اثرات توسعه یافتگی بر جایگاه زنان در فرآیند توسعه روستایی (مورد مطالعه؛روستاهای شهرستان کرمانشاه)


5. تحلیل تحولات فضایی و کالبدی پیراشهر متاثر از گسترش روابط با شهر بم


6. تحلیل نقش اقتصادی مرز بر پایداری مناطق پیرامونی (مورد مطالعه: دهستان های شهرستان میرجاوه)