آقای مهندس علی پسادست

Engineer Ali Pasadast

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

Researcher ID: (98503)

4
1
3

تالیفات

  • کتاب کسب و کار اجتماعی (علمیران) - 1397 - فارسی