آقای مرتضی خاتمی

Morteza Khatami

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

Researcher ID: (185287)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.