آقای دکتر حسین طاهری

Dr. hossein taheri

Researcher ID: (509123)

18
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو هیئت مدیره انجمن معماری و شهرسازی استان البرز

مقالات کنفرانسهای داخلی