آقای پروفسور عباس کتابی

Prof. Abbas Ketabi

دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (502676)

26
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی