آقای دکتر قطب الدین صادقی

Dr. Ghotbedin Sadeghi

Researcher ID: (498767)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران