خانم دکتر فریده شجاعی

Dr. Farideh Shojaei

دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (489388)

13
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی