فریده شجاعی | سیویلیکا

دکتر فریده شجاعی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

معرفی


عضویت فریده شجاعی در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو علی البدل هیات مدیره انجمن فیزیک ایران
  • عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران
  • عضو پیوسته انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

سمتهای علمی و اجرایی فریده شجاعی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید باهنر کرمان (عضو هیات علمی)

مقالات فریده شجاعی در کنفرانس های داخلی

محاسبه ازابتدا توابع موج پایه اتم ها برای بر هم کنش های یون - اتم
سال 1386
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1386
یک پتانسیل مرکزی سازگاربرای شبیه سازی متان درمحاسبات پراکندگی
سال 1386
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1386
مطالعه ی تهییج تک الکترونی هلیوم توسط برخورد پروتونهای با انرژیهای میانی و بالا به روش فرمولبندی سه جسمی
سال 1387
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1387
پراکندگی دوگانه توماس در ربایش الکترون از مولکول متان جهت دار شده
سال 1387
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1387
کوانتوم و تشکیل زیگوت اسپیروژیر
سال 1387
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1387
توابع اشترومین ومقایسه با توابع هیدروژنی
سال 1388
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1388
ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا
سال 1388
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1388
حل تحلیلی معادلات آهنگ گذرای لیزر بلور فوتونی
سال 1394
ارائه شده در چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
طیف سنجی پلاسمای سد دی الکتریک مخلوط نیتروژن و آرگون در فشار اتمسفری
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
محاسبهی سطح مقطع جزئی و کل در انرژیهای میانی و در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن با به کارگیری موج کولنی به عنوان سادهترین موج واپیچیده در کانال برانگیختگی
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1393
احتساب برهم کنشهای مرتبه اول و دوم الکترونی برای محاسبه سطح مقطع جزیی انتقال بار دربرخوردپروتون با یون مولکول هیدروژن
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1393
مشاهده اثرات تداخلی و محاسبه فاز و دامنه پراکندگی در تولید پوزیترونیوم با فرود پوزیترون بریون مولکول هیدروژن
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1393
تخمین تابع موج حالت پایه اتم هیدروژن با استفاده از روش انتشارگر زمان موهومی (ITP)
سال 1399
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه

مقالات فریده شجاعی در ژورنال های داخلی

روش جفت شدگی نزدیک دومرکزی در فرآیند انتقال بار
سال 1396
ارائه شده در مجله پژوهش فیزیک ایران
تشکیل اتم پوزیترونیوم در تقریب آیکونال مستقیم
سال 1397
ارائه شده در مجله پژوهش فیزیک ایران
بررسی تشکیل اتم پوزیترونیوم از یون مولکول هیدروژن توسط فرمول بندی برخوردهای چند گانه در کانال انتقال بار
سال 1394
ارائه شده در مجله پژوهش فیزیک ایران