آقای دکتر رضا گل حسینی بیدگلی

Dr. Reza Golhosseini Bidgoli

استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

Researcher ID: (486980)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور