آقای دکتر محمد قنبری

Dr. Mohammad Ghanbari

استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان

Researcher ID: (483734)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور