آقای دکتر محمدعلی شهبازی

Dr. Mohammad-Ali Shahbazi

Zanjan Pharmaceutical Nanotechnology Research Center (ZPNRC), Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

Researcher ID: (481224)

117
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور