آقای دکتر بیژن طاهری

Dr. Bijan Taheri

استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان

Researcher ID: (476791)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور