آقای دکتر اسماعیل شبانیان بروجنی

Dr. Esmaeil Shabanian

دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474741)

13
6
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی