آقای دکتر عباسعلی روحانی

Dr. Abass Ali Rouhani

استاد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

Researcher ID: (474514)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.