آقای امیر حسین روانشاد

Amir hossein

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی

Researcher ID: (466475)

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده استان فارس