آقای دکتر امید صادقی پور

Dr. Omid Sadeghipor

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

Researcher ID: (464758)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.