آقای مهندس محمدمهدی میرجلیلی

Engineer mohammad mehdi mirjalili

مدیر دفتر تحقیقات استاندارد و ساخت داخل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

Researcher ID: (459873)

10
2
3
8
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • سرگروه بسیج مهندسین

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در دوره برقکاری شبکه توزیع (1386-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دوره GIS (1386-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مجری GIS (1384-1395)
 • سابقه کار صنعتی در مجری کاهش تلفات (1384-1400)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه (1397-1400)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر دفتر تحقیقات (1400-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس گروه برنامه ریزی فنی توسعه طرحهای جامع (1388-1396)
 • سابقه کار صنعتی در مجری کاهش پیک بار (1387-1400)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر (1397)
 • پیشنهاددهنده برتر (1392)
 • کارمند نمونه (1391)
 • کارمند نمونه (1389)