خانم دکتر زینب رحمانی نوش آبادی

Dr. Zeynab Rahmani Nooshabadi

دانشیار دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان

Researcher ID: (453897)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور