آقای دکتر محمدعلی میرعلی بیداخویدی

Dr. Mohhammadali Mirali BidaKhvidi

دانشیار جامعه المصطفی (ص) العالمیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (445180)

4
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران