آقای دکتر حسن زمانیان

Dr. Hasan Zamanian

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

Researcher ID: (442575)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران