آقای مهندس احسان سراقی

Engineer Ehsan Soraghi

Researcher ID: (423422)

4
1
2

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد برق گرایش سیستم های قدرت د انشگاه صنعتی همدان1397-1400

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • HSE - دانشگاه صنعتی همدان (1400)
  • کارشناس سیستم های پنوماتیک - فنی و حرفه ای (1390)

سایر موارد

  • پایان نامه:تعیین ظرفیت بهینه یک ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی مستقل از شبکه مشتمل بر ذخیره ساز و صفحات فتوولتائیک