آقای دکتر عباس شعبانی

Dr. Abbas Shabani

استادیار، علوم ورزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

Researcher ID: (422988)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.