آقای دکتر علیرضا حمیصی

Dr. Alireza Hamisi

Researcher ID: (418312)

5
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر انجمن دانشجویی مامایی و تولید مثل دامپزشکی دانشگاه ارومیه

جوایز و افتخارات

  • رتبه یک (از نظر معدل) دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه (1401)
  • عضو استعداد درخشان دانشگاه ارومیه