آقای دکتر عباس گیلوری

Dr. Abbas Gilvari

دانشیار و عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

Researcher ID: (411612)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.