آقای دکتر جعفر ابراهیمی

Dr. Jafar Ebrahimi

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

Researcher ID: (404435)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.