آقای دکتر سیدمنصور گتمیری

Dr. SeyedMansour Getmiri

رئیس مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه تهران

Researcher ID: (403947)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.