آقای دکتر محمد زهرابی

Dr. Mohammad Zohrabi

Associate Professor, University of Tabriz

فرد مهم علمی - Researcher ID: (398702)

1
16
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی