احمد کشاورزی

Researcher ID: (398296)

8
6
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب درآمدی بر امور تربیتی (تخت جمشید) - 1399 - فارسی
  • کتاب انجمن اولیا ومربیان (تخت جمشید) - 1398 - فارسی
  • کتاب تربیت بدنی و سلامت در آموزش وپرورش (تخت جمشید) - 1397 - فارسی
  • کتاب اقتصاد آموزش و پرورش (تخت جمشید) - 1397 - فارسی
  • کتاب آزادی واقعی (تخت جمشید) - 1397 - فارسی
  • کتاب شیوه مدیریت در آموزش وپرورش (تخت جمشید) - 1396 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی آزاد اسلامی واحد اباده1399-1401