آقای دکتر علیرضا حمیدیه

Dr. Alireza Hamidieh

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (393744)

22
11
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی