آقای دکتر مرتضی الماسی

Dr. Morteza Almassi

استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

Researcher ID: (374040)

11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات بین المللی خارج از کشور