آقای دکتر حسین قدیانی

Dr. Hosein Ghadiani

مسئول پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

Researcher ID: (363596)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.