خانم دکتر محبوبه قلندری

Dr. Mahboubeh Ghalandari

استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قم

Researcher ID: (360331)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور