آقای مهندس حسن مسعودی

Engineer Hasan Masoudi

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

Researcher ID: (346628)

5
1